Redna skupščina delničarjev pivovarne Birra Peja, Sh.a., iz Peči na Kosovu, v kateri ima Skupina Laško trenutno 57,63% lastniški delež, bo 28.3.2012.
Dnevni red redne skupščine delničarjev, poleg potrditve finančnih izkazov za leto 2011 in izbora revizorja za poslovno leto 2012, vsebuje tudi predlog spremembe statuta, ki bo družbi z načrtovano dokapitalizacijo omogočil finančno stabilizacijo.

»Kot direktor družbe Birra Peja sem lastnikom predlagal, da sredstva, ki so jih posodili družbi, pretvorijo v lastniške deleže. Lastniki bi tako povečali kapital družbe s konverzijo finančnih terjatev v lastniški delež družbe. Dokapitalizacija bo obsegala 2.360.000 eur, kar predstavlja prvi korak finančne stabilizacije družbe, načrtovane v dolgoročni strategiji poslovanja družbe. Na redni skupščini bosta lastnika odločala o spremembi statuta, tako da bo le-ta dopuščal dokapitalizacijo s konverzijo obveznosti v kapital. Za tem bo sklicana še izredna skupščina za dokapitalizacijo, ki bo predvidoma do 25.4.2012, « pojasnjuje svoj predlog direktor Birra Peja Sebastjan Gergeta, ki pričakuje, da bo na skupščini predlog s strani delničarjev tudi sprejet. Lastniška razmerja bodo po dokapitalizaciji ostala nespremenjena.

Podjetje Birra Peja ima na kosovskem trgu piva prevladujočo tržno pozicijo, oziroma med 65-70% tržni delež. Prodajni in poslovni rezultati leta 2011 so bili boljši od načrtovanih. Poleg uveljavljene osnovne blagovne znamke piva Birra Peja družba v regiji prodaja tudi lastno blagovno znamko vode Akull, polni blagovno znamko Zlatorog Pivovarne Laško in trži blagovne znamke družb Skupine Pivovarna Laško Ob dejstvu, da je kupna moč prebivalcev na Kosovu in regiji manjša (v primerjavi s kupno močjo v Sloveniji), so doseženi rezultati edine pivovarne na Kosovu dobri.
Skupina Laško je postala lastnik podjetja leta 2006 (takrat je pridobila 30,1% delnic družbe), torej še v času prejšnjega vodstva Pivovarne Laško. Ob ustanvitvi so bili lastniki še Factor banka, Ekrem Luka, sedanji partner v družbi, in nekaj manjših lokalnih lastnikov.
Skupina Laško je, tudi zaradi podeljenih garancij za financiranje investicij in vloženega znanja, želela imeti možnost pridobitve večinskega deleža pivovarne. Prodajna opcija s Factor banko za odkup 18% deleža družbe, ki je izhajal iz terminske pogodbe podpisane leta 2006, je bila realizirana v januarju leta 2012. Tako je Skupina Laško pridobila obvladujoči delež v edini delujoči pivovarni na tujih trgih, ki jo razvija v regijsko proizvodno in distribucijsko lokacijo za trge Kosova in okolice.
»Družba tekoče dobro posluje in ima glede na trenutni tržni položaj vse možnosti za razvoj. Dokapitalizacija je potrebna zaradi visoke stopnje zadolženosti družbe, kar je posledica prepotrebnih in po privatizacijskem načrtu zavezujočih investicij v tehnologijo. V privatizaciji odkupljena sredstva so bila potrebna temeljite prenove in dograditve ter dokupa manjkajoče sodobne energetske in polnilne opreme. Stabilizacija piva in prenova embalaže in designa so plod sodelovanja strokovnjakov iz Skupine in temelj za razvoj družbe«, še pojasnjuje generalni direktor Birra Peja Sebastjan Gergeta in dodaja, da je prodaja piva naraščala od leta 2006 do 2008, medtem ko se je med leti 2008 in 2011 prodaja vseh blagovnih znamk piva stabilizirala. S tem družba dosega z lastno blagovno znamko približno 65% tržni delež. V družbi so z rastjo prihodkov v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zadovoljni, saj so dosegli 16% rast prihodkov iz poslovanja v primerjavi z letom 2010. Načrti za leto 2012 so smeli, saj družba načrtuje 20 mio eur prihodkov in poslovanje brez izgube.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.