Komisija podpira države članice pri prizadevanjih za izboljšanje izobraževalnih sistemov prek političnega sodelovanja, primerjalnih analiz in programov financiranja, kot je Erasmus+. Pregled, ki je vodilna letna publikacija EU o izobraževanju, ima pri tem pomembno vlogo. S predstavitvijo številnih politik in spodbujanjem dialoga pomaga državam članicam primerjati in izboljšati izobraževalne sisteme.

Letošnja, osma izdaja Pregleda se osredotoča na učiteljsko osebje. V njej so analizirane ugotovitve obsežne raziskave o učiteljih in učiteljicah, ki jo je izvedla Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (link is external). Ta najnovejša mednarodna raziskava o učiteljskem osebju in učenju je opozorila na potrebo učiteljev in učiteljic po usposabljanju za boljše reševanje perečih vprašanj, kot so uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, poučevanje učencev in učenk s posebnimi potrebami ter poučevanje v večkulturnih razredih. V okviru Pregleda se kot rešitev priporoča, da se v izobraževalnem sistemu zagotovi ustrezno število učiteljev in učiteljic pri vseh predmetih, tako na podeželju kot v mestih. Hkrati je poudarjeno, da so potrebna večja prizadevanja na področju politike, da bi k poučevanju pritegnili najboljše kandidate in kandidatke, hkrati pa zagotovili, da so ustrezno usposobljeni in motivirani, da ostanejo v tem poklicu.

Najnovejši podatki Pregleda glede naložb v izobraževanje kažejo, da so javni odhodki za izobraževanje na ravni EU na splošno ostali stabilni, medtem ko države članice v izobraževanje še vedno vlagajo manj kot pred začetkom gospodarske krize leta 2007/2008.

Zadnja izdaja Pregleda kaže, da so države članice zdaj skoraj dosegle cilj glede zmanjšanja zgodnjega opuščanja šolanja. Čeprav se je delež mladih, ki so opustili šolanje, s 14,2 % leta 2009 zmanjšal na 10,6 % leta 2018, se je napredek od leta 2016 upočasnil. Odstotek mladih s terciarno izobrazbo se je z 32,3 % leta 2009 povečal na 40,7 % leta 2018. Pregled kaže tudi, da višja raven izobrazbe ustreza višjim stopnjam zaposlenosti med novimi diplomanti in večji udeležbi v izobraževanju odraslih.

Delež otrok, vključenih v vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, se je z 90,8 % leta 2009 povečal na 95,4 % leta 2017. Medtem ko se udeležba v izobraževanju v Evropi povečuje, pa petina petnajstletnikov in petnajstletnic še vedno dosega podpovprečne rezultate pri branju, matematiki in naravoslovju. Poleg tega je še vedno preveč otrok, ki jim grozi izobrazbena revščina.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.