Ukrepi za boljše pravno urejanje na ravni EU

Evropska komisija je danes predstavila pregled sprejetih ukrepov za boljše pravno urejanje na ravni EU. Poročilo kaže, da se je način oblikovanja politike EU z boljšim pravnim urejanjem izboljšal, obstaja pa potreba po nadaljnjih ukrepih.

Za odpiranje postopka oblikovanja politik je Komisija od leta 2015 organizirala več kot 400 javnih posvetovanj, novi portal Povejte svoje mnenje pa je imel leta 2018 skoraj 900.000 obiskov. V prihodnosti bi bilo treba javnost še učinkoviteje vključiti v oblikovanje politik. EU ima za boljše oblikovanje politik na voljo tudi boljša orodja, na primer ustrezno izvedbo ocen učinkov in vrednotenj ter uporabo prilagoditev in izjem. Komisija si je tudi prizadevala, da bi zakonodaja EU ustrezala svojemu namenu. Predstavila je približno 150 pobud za poenostavitev in se odzvala na skoraj 90 mnenj novoustanovljene platforme REFIT. Boljše pravno urejanje pa pomeni tudi skupna prizadevanja. Komisija lahko spodbuja nekatere izboljšave, vendar so za sprejemanje in izvajanje zakonodaje pristojni tudi Evropski parlament, Svet EU in države članice EU.

Boljše pravno urejanje je osnova vseh prizadevanj Komisije za uresničitev desetih političnih prednostnih nalog predsednika Junckerja, v skladu s katerimi Komisija ukrepa le, če EU prinaša dodano vrednost, in sicer na najučinkovitejši in čim manj obremenjujoč način.