Skupščina delničarjev Pivovarne Laško bo januarja

Na današnji 42. redni seji nadzornega sveta Pivovarne Laško so se člani seznanili s prevzemno namero, ki jo je prejšnji teden posredovala družba Mercator. Ta bistveno vpliva na potek prodaje večinskega deleža družbe Mercator, ki ga vodi konzorcij prodajalcev. Zaradi novih okoliščin, ki pomembno vplivajo na nadaljnje korake v postopku finančne sanacije Skupine Laško, bosta uprava in nadzorni svet Pivovarne Laško sklicala skupščino delničarjev. Nadzorni svet je sprejel sklep, da podpira nadaljnje korake pri odprodaji deleža v družbi Mercator in bo skupaj z upravo skupščini delničarjev predlagal, da s tem soglaša. Podporo nadzornega sveta so dobili tudi ostali predlagani sklepi uprave Pivovarne Laško.
Na skupščini delničarjev se bodo delničarji odločali o dokapitalizaciji, ki jo predlaga uprava Pivovarne Laško in o predlogu Kapitalske družbe glede odobrenega kapitala. Skupščina bo odločala tudi o pogodbenemu koncernu, dolgoročnem reprogramu finančnih obveznosti in o odprodaji deleža v družbi Mercator. Odločitve sprejete na januarski skupščini delničarjev bodo odločilno vplivale na nadaljnji obstoj in razvoj Skupine Laško. To je tudi najpomembnejši razlog, da sta se uprava in nadzorni svet odločila za sklic samo ene skupščine in sicerv v roku, ki delničarjem omogoča dovolj časa za pripravo na pomembne odločitve.
Uprava družbe Mercator je 23.12.2011 podala namero za prevzem Pivovarne Laško in sporočila, da bo ponudba za prevzem na voljo najkasneje v 30 dneh in ne prej kot v desetih dneh. V njej bo uprava Mercatorja opredelila pozitivne ekonomske učinke na finančno stabilnost Pivovarne Laško in njeno poslovanje na domačem ter tujih trgih. Na podlagi teh informacij bodo delničarji Pivovarne Laško lahko sprejemali kakovostne odločitve o najpomembnejših korakih za finančno sanacijo družbe Pivovarna Laško in Skupine Laško.
Uprava Pivovarne Laško si že dve leti prizadeva z bankami doseči dogovor o dolgoročnem reprogramu finančnih obveznosti, da bi lahko družbe skupine z denarnimi tokovi tako iz osnove dejavnosti kot prodaje finančnih naložb vzpostavile vzdržno raven dolga. Kljub dobremu tekočemu poslovanju, Skupina Laško potrebuje stabilno lastniško strukturo, ki bo podpirala intenzivni proces finančne sanacije in nadaljnji razvoj skupine. V procesu prevzema bo uprava Pivovarne Laško v skladu svojimi zakonsko opredeljenimi odgovornostmi, delovala tako, da bo kar najbolje zaščitila interese in premoženje delničarjev družbe, delovna mesta zaposlenih in dolgoročno ohranitev blagovnih znamk družb Skupine Laško in njihovega tržnega položaja.