Evropska komisija je v okviru postopka evropskega semestra objavila predlog priporočil za posamezne države članice glede proračunskih in reformnih ukrepov za naslednjih 12–18 mesecev. Države članice poziva, da izkoristijo oživitev gospodarstva za nadaljevanje strukturnih reform, povečanje naložb in okrepitev svojih javnih financ.

Komisija Sloveniji priporoča, da v letih 2017 in 2018 ukrepa tako, da:
1. Izvaja svojo fiskalno politiko v skladu z zahtevami preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast, kar pomeni znaten fiskalni napor za leto 2018. Pri sprejemanju ukrepov politike upošteva doseganje fiskalne naravnanosti, ki prispeva k okrepitvi trenutnega okrevanja in zagotavljanju vzdržnosti javnih financ Slovenije. Sprejme in izvede predlagano reformo zdravstvenega sistema ter sprejme načrtovano reformo dolgotrajne oskrbe, s katero bo povečala stroškovno učinkovitost, dostopnost in kakovost oskrbe. V celoti izkoristi potencial centraliziranega javnega naročanja v zdravstvenem sektorju. Sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema.
2. Okrepi prizadevanja za povečanje zaposljivosti nizko usposobljenih in starejših delavcev, zlasti s ciljnimi ukrepi na področju vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi.
3. Izboljša pogoje financiranja, vključno s spodbujanjem trajnega reševanja slabih posojil in dostopom do alternativnih virov financiranja. Zagotovi polno izvajanje strategije Družbe za upravljanje terjatev bank. Zmanjša upravno breme za podjetja, ki izvira iz predpisov o prostorskem načrtovanju in gradbenih dovoljenjih, in zagotovi dobro upravljanje podjetij v državni lasti.

Evropsko gospodarstvo se je izkazalo za odporno na velike izzive. Stopnji rasti v EU in evrskem območju sta bili lani blizu 2 %, javne finance se izboljšujejo in zaposlenost je s skoraj 233 milijoni zaposlenih skoraj rekordna. Brezposelnost je najnižja od leta 2009 in v nekaterih članicah naložbe presegajo raven pred krizo, k čemur prispeva tudi Junckerjev naložbeni načrt za Evropo. Države EU so v zadnjih letih pri veliki večini reform dosegle napredek, največ na področju “fiskalne politike in fiskalnega upravljanja” ter “finančnih storitev”. Vendar se hitrost in intenzivnost izvajanja reform po državah članicah razlikujeta. Za okrepitev pozitivnega trenda in konvergence je ključnega pomena, da postane rast bolj vključujoča, stabilna in trajnostna, tudi s povečanjem konkurenčnosti in inovativnosti. Ta pristop vključuje tudi večji poudarek na socialnih prioritetah in izzivih v državah članicah.

Komisija je ustanovila podporno službo za strukturne reforme in namenski instrument EU (program za podporo strukturnim reformam), da bi državam članicam na njihovo zahtevo zagotovila ciljno usmerjeno pomoč pri reformah, jim pomagala pri zasnovi in izvajanju institucionalnih, strukturnih in upravnih reform, vključno z reformami, priporočenimi v priporočilih za posamezne države.

Komisija poziva države članice EU, naj potrdijo predlagani pristop ter sprejmejo priporočila za posamezne države. Hkrati poziva države, naj priporočila v celoti in pravočasno izvedejo. O priporočilih za posamezne države bodo najprej razpravljali ministri EU, nato pa jih bodo potrdili voditelji držav in vlad. Države članice morajo nato priporočila upoštevati v svojih ekonomskih in proračunskih politikah za leti 2017 in 2018.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1339_en.htm
Predlog priporočil za Slovenijo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_slovenia.pdf

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.