Predviden močno povečan dotok reke Drave iz Avstrije

V nedeljo je slovenska državna hidrološka služba prejela obvestilo hidrološke službe avstrijske Koroške o običajnem vsakoletnem povečanju pritokov reke Drave na območju avstrijske Koroške zaradi predvidenih padavin na območju porečja reke Drave.
Danes so upravljavci hidroenergetskih objektov v Avstriji posredovali obvestilo, da so pritoki Drave na avstrijskem Koroškem dosegli neobičajno visoke pretoke.
Pretok Drave v Avstriji, ki je reguliran z verigo hidroenergetskih objektov, se je zato povečal do mere, ko je upravljavec objektov napovedal pretoke Drave na meji s Slovenijo več kot 2000 m3/s.
ARSO je takoj po prejetju teh informacij začel z aktivnostmi obveščanja pristojnih ustanov in služb za zaščito in reševanje ter z rdečim alarmom razglasil najvišjo stopnjo poplavne ogroženosti za območja ob reki Dravi.
Pretok na reki Dravi v Sloveniji je začel naraščati v dopoldanskih urah in bo čez dan naraščal tudi vzdolž Drave proti meji s Hrvaško.
V popoldanskih urah vzdolž reke Drave pričakujemo pretok med 2400 in 2700 m3/s. Največji doslej izmerjen pretok Drave je bil 2600 m3/s leta 1965. Predvideni pretoki pomenijo veliko nevarnost poplavljanja širših, tudi naseljenih območij ob celotnem toku reke Drave.
O razmerah na vodotokih bodo sproti obveščali na spletnih straneh ARSO.
Vir: ARSO