Predlog za spremembo zakonodaje EU o biogorivih

Evropska komisija je včeraj objavila predlog za spremembo zakonodaje EU o biogorivih, da bi se omejile spremembe uporabe zemljišč po svetu za proizvodnjo biogoriv in povečale koristi biogoriv za okolje.
Uporaba biogoriv iz poljščin za doseganje 10-odstotnega deleža obnovljivih virov energije, ki ga določa direktiva o uporabi energije iz obnovljivih virov, bo omejena na 5 %. V oceni emisij toplogrednih plinov pri biogorivih se bodo prvič upoštevali ocenjeni vplivi sprememb uporabe zemljišč po svetu, tj. posredne spremembe v rabi zemljišč.
Komisija poleg tega predlaga povišanje najnižjega praga za zmanjšanje toplogrednih plinov v novih obratih na 60 %, da se izboljša učinkovitost postopkov proizvodnje biogoriv, ter okrepitev tržnih spodbud za razvoj alternativnih biogoriv – “biogoriv druge generacije” iz neživilskih surovin, kot so odpadki in slama, ki povzročajo bistveno manj emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva ter neposredno ne vplivajo na svetovno proizvodnjo hrane.
Biogoriva, ki se proizvajajo trajnostno in v učinkovitih postopkih, so nizkoogljična alternativa fosilnim gorivom v mešanici energetskih virov v EU in se uporabljajo zlasti za prevoz. Toda ker se je trg za biogoriva razširil, je postalo jasno, da se biogoriva razlikujejo glede na njihov vpliv na rabo zemljišč po svetu. Nedavne znanstvene raziskave so pokazale, da lahko ob upoštevanju posrednih sprememb v rabi zemljišč, na primer ko proizvodnja biogoriv povzroči, da se proizvodnja živil ali krme premakne na nekmetijske površine, kot so gozdovi, nekatera biogoriva dejansko povzročajo enako emisij toplogrednih plinov kot fosilna goriva, ki jih nadomeščajo.

Vir: PEK