Evropska komisija je danes sprejela nadaljnje korake za oblikovanje unije kapitalskih trgov, enega od osrednjih projektov Junckerjeve Komisije za spodbujanje zaposlovanja in rasti v Evropi. V vmesnem pregledu poroča o dosedanjem napredku ter določa devet novih prednostnih ukrepov:
1. povečanje pristojnosti Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, da bi spodbudili učinkovitost usklajenega nadzora po vsej EU in zunaj nje;
2. zagotovitev sorazmernejšega regulativnega okolja za MSP, ki kotirajo na javnih trgih;
3. pregled bonitetne obravnave investicijskih podjetij;
4. ocena argumentov za okvir EU za izdajanje dovoljenj in za čezmejno opravljanje storitev z enotnim dovoljenjem za dejavnosti FinTech;
5. predstavitev ukrepov za podporo sekundarnih trgov slabih posojil in preučitev zakonodajnih pobud za krepitev zmožnosti zavarovanih upnikov, da izterjajo zneske iz naslova zavarovanih posojil podjetjem in podjetnikom;
6. sprejetje ukrepov na podlagi priporočil strokovne skupine na visoki ravni za vzdržne finance;
7. olajšanje čezmejne distribucije in nadzora kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (UCITS) in alternativnih investicijskih skladov (AIS);
8. zagotovitev smernic o obstoječih predpisih EU za obravnavo čezmejnih naložb v EU in ustreznega okvira za sporazumno reševanje naložbenih sporov;
9. predlog celovite strategije EU za preučitev ukrepov v podporo razvoju lokalnih in regionalnih kapitalskih trgov.

Poleg tega bo Evropska komisija nadaljevala z ukrepi iz akcijskega načrta iz leta 2015, ki še niso bili izvedeni. Predložila bo:
1. zakonodajni predlog za vseevropski standardizirani produkt osebnega pokojninskega zavarovanja za pomoč pri financiranju upokojitve;
2. zakonodajni predlog za okvir EU za krite obveznice za pomoč pri financiranju posojilnih dejavnosti bank;
3. zakonodajni predlog za predpise o vrednostnih papirjih, s katerimi bi se povečala pravna varnost glede lastništva vrednostnih papirjev v čezmejnem kontekstu.

Namen unije kapitalskih trgov je okrepiti evropski finančni sistem z zagotavljanjem alternativnih virov financiranja ter več priložnosti za potrošnike in institucionalne vlagatelje. V okviru akcijskega načrta o oblikovanju unije kapitalskih trgov iz leta 2015 sta bili izvedeni približno dve tretjini od 33 predvidenih ukrepov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1528_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.